CODE : PS-MI101
รุ่น 2 sensors หลัง

คุณสมบัติ
ระบบจะเริ่มทำงานเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง โดยจะมีแถบไฟลักษณะ ขึ้นตรง บริเวณส่วนบนกลางของกระจกมองหลัง พร้อมมีเสียงสัญญาณบิ๊บสั้น ๆ ดังขึ้นมา 1 ครั้ง และเมื่อเริ่มถอยหลังจนสิ่งกีดขวางเข้ามา ในระยะตรวจจับระยะแรก (1.6 เมตร) สัญญาณเสียงจะยิ่งดังถี่กระชั้นมากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเข้ามาในระยะ ที่ 2 และ 3 (1.0 และ 0.6 เมตร) โดยแถบไฟ บนกระจกมองหลัง จะเปลี่ยนเป็นตัวเลขบอกระยะห่างเป็นเมตร และเมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้าย (0.4 เมตร) สัญญาณเสียงจะดังต่อเนื่องยาว พร้อมกับมีคำว่า no ปรากฏบนกระจกมองหลัง
 • ราคา 5,200 บาท*

 • * ราคานี้รวมค่าติดตั้งแล้ว


    CODE : PS-MI102
  รุ่น 3 sensors หลัง

  คุณสมบัติ
  ระบบจะเริ่มทำงานเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง โดยจะมีแถบไฟลักษณะ ขึ้นตรง บริเวณส่วนบนกลางของกระจกมองหลัง พร้อมมีเสียงสัญญาณบิ๊บสั้น ๆ ดังขึ้นมา 1 ครั้ง และเมื่อเริ่มถอยหลังจนสิ่งกีดขวางเข้ามา ในระยะตรวจจับระยะแรก (1.6 เมตร) สัญญาณเสียงจะยิ่งดังถี่กระชั้นมากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเข้ามาในระยะ ที่ 2 และ 3 (1.0 และ 0.6 เมตร) โดยแถบไฟ บนกระจกมองหลัง จะเปลี่ยนเป็นตัวเลขบอกระยะห่างเป็นเมตร และเมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้าย (0.4 เมตร) สัญญาณเสียงจะดังต่อเนื่องยาว พร้อมกับมีคำว่า no ปรากฏบนกระจกมองหลัง
 • ราคา 5,600 บาท*

 • * ราคานี้รวมค่าติดตั้งแล้ว


    CODE : PS-MI103
  รุ่น 4 sensors หลัง

  คุณสมบัติ
  ระบบจะเริ่มทำงานเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง โดยจะมีแถบไฟลักษณะ ขึ้นตรง บริเวณส่วนบนกลางของกระจกมองหลัง พร้อมมีเสียงสัญญาณบิ๊บสั้น ๆ ดังขึ้นมา 1 ครั้ง และเมื่อเริ่มถอยหลังจนสิ่งกีดขวางเข้ามา ในระยะตรวจจับระยะแรก (1.6 เมตร) สัญญาณเสียงจะยิ่งดังถี่กระชั้นมากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเข้ามาในระยะ ที่ 2 และ 3 (1.0 และ 0.6 เมตร) โดยแถบไฟ บนกระจกมองหลัง จะเปลี่ยนเป็นตัวเลขบอกระยะห่างเป็นเมตร และเมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้าย (0.4 เมตร) สัญญาณเสียงจะดังต่อเนื่องยาว พร้อมกับมีคำว่า no ปรากฏบนกระจกมองหลัง
 • ราคา 6,200 บาท*

 • * ราคานี้รวมค่าติดตั้งแล้ว


       
       
         
  Any Problem & Information Please Contact Webmaster : Webmaster
  The Screen Resolution fit on 1024x768 pixels and this WebSite is best view with IE 5+ and above